Пројекат “Помоћ у кући за достојанствену старост“ је први пројекат за који је Општина Варварин добила директну донацију од Европске уније. Пројекат је настао као одраз реалне потребе Општине Варварин да ради на развоју услуга социјалне заштите, одређених у Општинској одлуци о социјалној заштити, у веома неповољним условима. У нашој земљи је присутна вишегодишња тенденција преноса надлежности у области социјалне заштите са националног на локални ниво која није пропраћена и одговарајућом редистрибуцијом јавних прихода. Како средства из локалног буџета нису довољна да задовоље све потребе локалне заједнице, локална самоуправа је одлучила да побољша постојеће и уведе нове услуге у области социјалне заштите кроз развојне пројекте, уз помоћ донаторских фондова, уз тражење начина да обезбеди њихову дугорочну одрживост.

Услуга пружања помоћи у кући за старе је једна од приоритетних у општини Варварин, имајући у виду специфичности општине, која се налази у географском центру Србије.

Општина Варварин спада у групу девастираних општина, у којој се налазе 23 општине чији ниво развоја је испод 50% од републичког просека. Према Попису из 2011, број становника у општини износи 17.966, од чега је 3.994 старије од 65 година (22,23%) а 5.460 старије од 60 година (30,39%), тако да општина Варварин спада међу општине са најстаријим становништвом у Србији (просечна старост је 45,1 година док је републички просек је 42,2 године). Око трећине становништва живи у старачким домаћинствима и нема чланове породице који би водили рачуна о њима, односно препуштени су само себи. Већина становништва живе од пољопривредне производње и нема значајније приходе, чак и они који су остварили оправо на пензију углавном имају приходе који нису довољни да покрију основне трошкове живота. Квалитет живота старих особа у Варварину је углавном везан са њиховим здравственим стањем и докле год су у стању да раде и стварају неки додатни приход, у стању су да подмирују своје потребе, међутим када им се наруши здравље ситуација постаје алармантна. Старе особе у старачким домаћинствима припадају једној од социјално најугроженијих група, а додатно отежавајућа околност је да општина Варварин има изузетно рурални карактер са раштрканим насељима и смањеном доступношћу постојећих социјалних и здравствених услуга.

Циљ пројекта је унапређење услуга социјалне заштите за старе у општини Варварин кроз увођење услуге помоћ у кући, у складу са републичким стандардима и прописима у области пружања услуга у социјалној заштити.
Током пројекта биће реализоване три групе активности. Припрема и усвајање докумената неопходних за покретање услуге водиће испуњењу свих административних услова за пружање одрживе услуге помоћ у кући за старе у Варварину; Покретање и пружање услуге помоћ у кући за старе коју ће пружати одабрана организација – пружалац услуга који ће обезбедити да минимално 15 неговатељица (геронтодомаћица), које су завршиле обуку по акредитованом програму за пружање ове услуге, пружа услугу за минимално 80 старих особа које живе у старачким домаћинствима у општини Варварин током 12 месеци, у оквиру пројекта; Промотивне активности биће реализоване са циљем промоције услуге, као и самог пројекта, у најширој јавности у Варварину и у региону. Организовање и пружање услуге биће у потпуности у складу са важећим националним стандардима и прописима у области социјалне заштите. Најважнија новина је да ће овога пута коришћење услуге бити омогућено и старима који нису у стању социјалне потребе, који ће моћи да суфинансирају пружање услуге и на тај начин допринети да она има одржив карактер, односно да се обезбеде средства неопходна да Општина Варварин без подршке донатора настави да организује пружање услуге и после завршетка пројекта.
Пројекат “Помоћ у кући за достојанствену старост“ реализују у партнерству Општина Варварин и Удружење грађана за подршку европским интеграцијама “Евроконтакт“ Крушевац. Вредност пројекта износи 187.211,53 евра, од чега је донација Европске уније 152.970,54 евра.

Ова активност је део пројекта “Подршка Европске уније инклузивном друштву“, коју ЕУ финансира са 5.4 милиона евра, а који спроводи Делегација Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs), у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs). Пројекат има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова, који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области социјалне и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група. Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs